Once Only Principle

Once Only Principle

Samverkande utveckling mellan offentliga myndigheter för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande, en uppgift en gång, i Sverige liksom i Europa.

Det är en extra utmaning när flera länder berörs: Några av de viktigaste fördelarna med medskapande är att tillämpa olika personliga angreppssätt som på lämpligt sätt passar behoven hos berörda myndigheter, medborgare och företag. En utmaning för medskapande i den offentliga sektorn är att organisera samarbetet mellan de olika aktörerna, bland annat för offentliga förvaltningar sinsemellan, för att dela information, kunskap och resurser. Medskapande över gränserna bidrar till att uppnå en effektiv inre marknad. Se även demo-filmen på hemsidan.

Ground Truth 2.0

Ground Truth 2.0

Miljökunskap som utvecklas baserat på verkliga upplevda förhållanden.
Ground Truth demonstrerar och utvärderar sex medborgarobservationer i verkliga driftsförhållanden, från både EU och Afrika.

De övergripande målen är att inrätta långsiktiga medborgarobservatorier för att påvisa samhälleliga och ekonomiska fördelar och att den globala marknaden tar till sig konceptet och dess möjliggörande teknik. Användningsfallen som visas täcker ett helt “spektrum” av medborgarupplevd analysdata och medborgarengagemang.

CISMOB

CISMOB

Visionen är att främja innovativa sätt att minska koldioxidutsläppen och öka hållbarheten i stadsområden genom att förbättra effektiviteten i användningen av transportinfrastrukturen i städerna med hjälp av IT. I spåren av en ökad tillgång av sensorteknik för att övervaka och registrera stora mängder data får beslutsfattarna en utmaning i att identifiera de bästa metoderna för att dra nytta av dessa nya datakällor och använda dem för att prioritera insatsområden, för att effektivt hantera nuvarande vägnät, för att informera medborgarna och motivera dem till att välja alternativ med hållbar rörlighet.
Fokus sätts på att förbättra genomförandet av regional politik och lokal rörlighet genom att ha en grundlig förståelse om olika transportrelaterade effekter och sårbarheter som knyts till olika geografiska områden.

ThunderMaps

ThunderMaps

eGovlab är mentor för Thundermaps, en start-up med säte i Göteborg. De utvecklar en teknik för smarta städer som gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i myndigheternas arbete och förstå vad som händer i deras stad. Uppgifter som publicerats av myndigheter används på ett kreativt sätt för att förbättra den allmänna säkerheten och att underlätta riskrapportering. Samtidigt möjliggör denna medborgarcentrerade e-tjänst ett samhällsengagemang och smart kommunikation via interaktiv dialog / rapportering mellan de berörda parterna.

Academia Access Point

Academia Access Point

Extending the national Pan-European Proxy Service for research and innovation for cross border services in Europe är den formella benämningen.

Målet för arbetet är att utveckla en teknisk miljö, baserad på STORK 2.0 och e-SENS. Vad vi kallar en electronic Academia Access Point (eAAP) kommunicerar med den svenska PEPS-noden (och senare eIDAS node) för att göra det möjligt för nya tjänsteleverantörer och dess användare att på ett enkelt och standardiserat sätt få tillgång till uppgifter om akademiska meriter för att användas i tillämpliga e-tjänster. Det kan avse allt från enskilda kursresultat som påvisar specialkunskaper inom ett efterfrågat område till en övergripande förteckning med akademiska meriter och examina. Det handlar om personliga data och hämtas av användaren på ett betryggande sätt som sedan kan tillhandahålla uppgifterna i e-tjänsten.

e-Skills Match

e-Skills Match

Syftar till att utveckla och demonstrera ett europatäckande system för inlärningsteknik som dynamiskt anpassas till de förändringar som sker i arbetsarbetsmarknadens krav på klassificeringar. Projektet kommer att stödja vidareutbildning för att förvärva nödvändiga digitala färdigheter och förmågor som krävs för att få arbete inom och utom IT sektorn.

UPSIDE

UPSIDE

Syftar till att ge ekonomiska och samhälleliga fördelar genom att främja framväxten och utvecklingen av användarstyrd innovation i ett digitaliserat ekosystem.
Med utgångspunkt i prioriteringar från de städer som deltar i projektet och i marknadspotentialen fokuserar de medverkande på följande områden:
• hälsa, inklusive boende med hemtjänst,
• intelligenta transportsystem / rörlighet
• offentliga tjänster (e- och m-förvaltning),
• energi,

STORK 2.0

STORK 2.0

STORK2 har lagt grunden till att skapa ett europeiskt utbyte av elektronisk identifiering och autentisering utökad med attribut som säkerställer befogenhet och behörighet. Det gör man genom att bygga på resultaten av STORK som lade grunden för interoperabilitet mellan olika metoder för e-legitimering på nationell nivå. Genom att samordna autentisering med hämtning av attribut från källan, t ex akademiska examina från ett universitet, kan många e-tjänster genomföras via internet såväl nationellt som över landsgränserna.

iMentors

iMentors

Detta är hittills den enda kartläggningen som omfattar alla e-infrastrukturer i Afrika söder om Sahara (SSA). Det övergripande målet är att förbättra samstämmigheten och effektiviteten för internationella aktörer som deltar i utvecklingsprojekt och initiativ om e-infrastrukturer i SSA. Ett moment är att sammanställa värdefulla insikter om brister och framsteg som gjorts i regionen. Detta kommer att förbättra samordningen av de internationella aktörer som deltar i initiativ för informations- och kommunikationsteknik i SSA.

Botswana Speaks!

Botswana Speaks!

Syftet är att förbättra den demokratiska processen i Botswana med hjälp av modern IT-användning för att främja kommunikationen mellan medborgarna och deras valda representanter i nationalförsamlingen. Initiativet provar en e-tjänst genom vilken parlamentsledamöter kan ta del av medborgarnas inlägg och behandla dem som meningsfulla politiska önskemål så att de kan leda till åtgärder med viktiga förändringar i samhället.