Academia Access Point

Academia Access Point

Extending the national Pan-European Proxy Service for research and innovation for cross border services in Europe är den formella benämningen.

Målet för arbetet är att utveckla en teknisk miljö, baserad på STORK 2.0 och e-SENS. Vad vi kallar en electronic Academia Access Point (eAAP) kommunicerar med den svenska PEPS-noden (och senare eIDAS node) för att göra det möjligt för nya tjänsteleverantörer och dess användare att på ett enkelt och standardiserat sätt få tillgång till uppgifter om akademiska meriter för att användas i tillämpliga e-tjänster. Det kan avse allt från enskilda kursresultat som påvisar specialkunskaper inom ett efterfrågat område till en övergripande förteckning med akademiska meriter och examina. Det handlar om personliga data och hämtas av användaren på ett betryggande sätt som sedan kan tillhandahålla uppgifterna i e-tjänsten.

e-Skills Match

e-Skills Match

Syftar till att utveckla och demonstrera ett europatäckande system för inlärningsteknik som dynamiskt anpassas till de förändringar som sker i arbetsarbetsmarknadens krav på klassificeringar. Projektet kommer att stödja vidareutbildning för att förvärva nödvändiga digitala färdigheter och förmågor som krävs för att få arbete inom och utom IT sektorn.

UPSIDE

UPSIDE

Syftar till att ge ekonomiska och samhälleliga fördelar genom att främja framväxten och utvecklingen av användarstyrd innovation i ett digitaliserat ekosystem.
Med utgångspunkt i prioriteringar från de städer som deltar i projektet och i marknadspotentialen fokuserar de medverkande på följande områden:
• hälsa, inklusive boende med hemtjänst,
• intelligenta transportsystem / rörlighet
• offentliga tjänster (e- och m-förvaltning),
• energi,

STORK 2.0

STORK 2.0

STORK2 har lagt grunden till att skapa ett europeiskt utbyte av elektronisk identifiering och autentisering utökad med attribut som säkerställer befogenhet och behörighet. Det gör man genom att bygga på resultaten av STORK som lade grunden för interoperabilitet mellan olika metoder för e-legitimering på nationell nivå. Genom att samordna autentisering med hämtning av attribut från källan, t ex akademiska examina från ett universitet, kan många e-tjänster genomföras via internet såväl nationellt som över landsgränserna.

e-SENS

e-SENS

Ett EU-projekt som samordnar resultaten av tidigare projekt för E-legitimationer och behörigheter, Offentlig upphandling, Hälsa och sjukvård, Rättsinformation och Företagens livscykel för att vidareutveckla och underlätta medborgarnas och företagens tillgång till offentliga e-tjänster över nationsgränserna på elektronisk väg. En pilot har genomförts mellan Sverige och Norge som visar hur autentisering och signatur kan effektivisera och kvalitetssäkra deltagande i distansutbildning.

STORK

STORK

Har lagt grunden till ett kvalitetssäkrat europagemensamt ramverk för samverkande eID-lösningar som gör det möjligt för medborgare att använda utländska e-tjänster på liknande sätt som de nationella e-tjänsterna. Nu finns en EU-lagstiftning (eIDAS Regulation) som hanterar de juridiska frågorna så att både användare och tjänsteleverantör tryggt kan hantera gränsöverskridande användning. Stork’s tekniska lösning har tagits över av EU som grund till eIDAS Node.