Once Only Principle

Once Only Principle

Samverkande utveckling mellan offentliga myndigheter för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande, en uppgift en gång, i Sverige liksom i Europa.

Det är en extra utmaning när flera länder berörs: Några av de viktigaste fördelarna med medskapande är att tillämpa olika personliga angreppssätt som på lämpligt sätt passar behoven hos berörda myndigheter, medborgare och företag. En utmaning för medskapande i den offentliga sektorn är att organisera samarbetet mellan de olika aktörerna, bland annat för offentliga förvaltningar sinsemellan, för att dela information, kunskap och resurser. Medskapande över gränserna bidrar till att uppnå en effektiv inre marknad. Se även demo-filmen på hemsidan.

STORK 2.0

STORK 2.0

STORK2 har lagt grunden till att skapa ett europeiskt utbyte av elektronisk identifiering och autentisering utökad med attribut som säkerställer befogenhet och behörighet. Det gör man genom att bygga på resultaten av STORK som lade grunden för interoperabilitet mellan olika metoder för e-legitimering på nationell nivå. Genom att samordna autentisering med hämtning av attribut från källan, t ex akademiska examina från ett universitet, kan många e-tjänster genomföras via internet såväl nationellt som över landsgränserna.

iMentors

iMentors

Detta är hittills den enda kartläggningen som omfattar alla e-infrastrukturer i Afrika söder om Sahara (SSA). Det övergripande målet är att förbättra samstämmigheten och effektiviteten för internationella aktörer som deltar i utvecklingsprojekt och initiativ om e-infrastrukturer i SSA. Ett moment är att sammanställa värdefulla insikter om brister och framsteg som gjorts i regionen. Detta kommer att förbättra samordningen av de internationella aktörer som deltar i initiativ för informations- och kommunikationsteknik i SSA.

Botswana Speaks!

Botswana Speaks!

Syftet är att förbättra den demokratiska processen i Botswana med hjälp av modern IT-användning för att främja kommunikationen mellan medborgarna och deras valda representanter i nationalförsamlingen. Initiativet provar en e-tjänst genom vilken parlamentsledamöter kan ta del av medborgarnas inlägg och behandla dem som meningsfulla politiska önskemål så att de kan leda till åtgärder med viktiga förändringar i samhället.

Atrocity Watch

Atrocity Watch

Det är en del av FN: s åtgärdspaket “Responsibility to Protect ” som sammanför industrin och den akademiska världen för att förutsäga övergrepp i syfte att förhindra dem. Varna tidigt för förstadier till folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten genom informationsinsamling, Big data och en oberoende faktaanalys.

SENSE4US

SENSE4US

Skapar och tillhandahåller verktyg för att beslutsfattare ska hitta och välja relevant information; länka och homogenisera uppgifter; modellera politiken när det gäller hinder och möjligheter; upptäcka och införliva synpunkter från icke-statliga organisationer och allmänheten, förutse sociala konsekvenser av politiken; skapa beslutsunderlag och visualisera effekterna av politiken.

e-SENS

e-SENS

Ett EU-projekt som samordnar resultaten av tidigare projekt för E-legitimationer och behörigheter, Offentlig upphandling, Hälsa och sjukvård, Rättsinformation och Företagens livscykel för att vidareutveckla och underlätta medborgarnas och företagens tillgång till offentliga e-tjänster över nationsgränserna på elektronisk väg. En pilot har genomförts mellan Sverige och Norge som visar hur autentisering och signatur kan effektivisera och kvalitetssäkra deltagande i distansutbildning.